Stanovy združenia

Ukončením registrácie O.Z. na MV SR sa naše stanovy stali platnými:

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ako dobrovoľnej neziskovej organizácie s právnou subjektivitou, založenej v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

§ 1

Názov združenia: Energia budúcnosti

§ 2

Sídlo združenia: Robotnícka 9719, 03601 Martin

§ 3 Poslanie a ciele činnosti

(1) Združenie prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva.

(2) Združenie sa podieľa na tvorbe a rozširovaní teoretického a praktického poznania v oblasti riadenia a ekonomiky, k rozvoju vzdelanostnej ekonomiky pre každého, kto prejaví záujem o ďalšie vzdelávanie a jeho podporu, združenie sa podieľa na rozširovaní teoretického a praktického poznania v oblasti energetiky,

(3) Združenie sústreďuje finančné, materiálne a ďalšie zdroje na podporu:

 • zabezpečenia odborných a vzdelávacích aktivít,
 • zabezpečenie lepšieho podnikateľského prostredia odhaľovaním korupcie, a nedovolených postupov štátnych a iných orgánov a organizácii,
 • odhaľovanie a poukazovanie na nedovolený postup najmä v energetike,
 • prístrojového, materiálneho a informačného zabezpečenia predmetných činností formou finančných príspevkov na získavanie týchto zariadení alebo úhrady nákladov za ich používanie,
 • publikačnej činnosti,
 • propagačnej, poradenskej a expertíznej činnosti.

(4) Združenie dosahuje svoje ciele najmä prostredníctvom uskutočňovania rôznej formy podpory zo strany podnikateľských subjektov, darov, štrukturálnych fondov EÚ.

(5) Združenie ochraňuje práva a oprávnené záujmy svojich členov.

§ 4 Členstvo v združení

(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli 18 rokov alebo aj právnické osoby, ktoré podporujú ciele tohto združenia a uhradia členský príspevok združenia. Výšku členského príspevku určí každý rok správna rada združenia.

(2) O prijatí a vylúčení člena rozhoduje správna rada. Nový člen je prijímaný na základe písomnej prihlášky. Za písomnú formu sa považuje aj elektronická forma.

(3) Riadne členstvo vzniká rozhodnutím správnej rady a zaplatením členského príspevku.

(4) Správna rada vydá novému členovi potvrdenie o členstve v združení. Združenie vedie register svojich členov.

(5) Na návrh správnej rady alebo piatich členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení významným osobnostiam, ktoré významne prispievajú k zvýšeniu dobrého mena združenia. Na čestného člena sa nevzťahuje povinnosť zaplatenia vstupného členského poplatku.

(6) Zánik členstva:

 1. vystúpením zo združenia,
 2. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby,
 3. zánikom združenia,
 4. vylúčením zo združenia rozhodnutím správnej rady pre hrubé porušenie záujmov združenia.

§ 5 Práva a povinnosti členov

(1) Člen združenia má právo:

   1. podieľať sa na činnosti združenia,
   2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
   3. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
   4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
   5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

(2) Povinnosťami členov združenia sú najmä:

   1. dodržiavať stanovy združenia,
   2. plniť uznesenia orgánov združenia,
   3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
   4. zaplatiť členský príspevok.

 

§ 6 Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

   1. valné zhromaždenie – najvyšší orgán,
   2. správna rada – výkonný orgán
   3. predseda , podpredsedovia – štatutárny orgán združenia,
   4. revízor – kontrolný orgán.

 

§ 7 Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia všetkých členov združenia, ktorí ku dňu konania valného zhromaždenia splnili povinnosti členov združenia, ktorý rozhoduje o programe a napredovaniu združenia.

(2) Valné zhromaždenie najmä:

    1. schvaľuje stanovy združenia,
    2. volí a odvoláva členov správnej rady,
    3. volí a odvoláva revízora združenia,
    4. schvaľuje plán činnosti združenia,
    5. schvaľuje rozpočet združenia,
    6. schvaľuje rozhodnutia správnej rady prijaté medzi jednotlivými zasadnutiami členov združenia,
    7. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zrušení združenia.

(3) Valné zhromaždenie zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok. Správna rada je povinná zvolať valné zhromaždenie členov vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov. 2/3 väčšina je potrebná na zmenu stanov združenia alebo na rozhodnutie o zrušení združenia.

(4) Člen združenia, ktorý sa nemôže zúčastniť valného zhromaždenia členov, sa môže nechať zastúpiť inou osobou a to vo forme písomného splnomocnenia danej osoby, ktorá ju oprávňuje hlasovať v mene neprítomného člena. Písomné splnomocnenie je možné zaslať aj emailom.

(5) Účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení je možné aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

(6) Účasť členov združenia na valnom zhromaždení členov sa potvrdzuje do listiny prítomných členov.

 

§ 8 Správna rada

(1) Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členov združenia.

(2) Správna rada má najmenej 5 členov. Ich funkčné obdobie je 5 rokov. Každý člen má len jeden hlas. Zasadnutia správnej rady sú neverejné. Správna rada je uznášania schopná pri prítomnosti nadpolovičného počtu členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(3) Správna rada najmä:

    1. volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a dvoch podpredsedov,
    2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
    3. zvoláva a pripravuje zasadnutia členov združenia,
    4. zodpovedá za hospodárenie združenia,
    5. vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení združenia,
    6. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
    7. určuje odmeny zamestnancov združenia,
    8. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie členov združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,
    9. ustanovuje likvidátora,
    10. zriaďuje výkonné orgány združenia.

 

Rozhodnutia správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia. Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotoví písomná zápisnica.

 

(4) K zániku členstva v správnej rade dochádza:

     1. odvolaním,
     2. rezignáciou,
     3. úmrtím.

§ 9 Štatutárny orgán

 

(1) Štatutárnym orgánom združenia je predseda a 2 podpredsedovia združenia volení spomedzi členov správnej rady.

(2) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

(3) Predseda a 2 podpredsedovia zastupujú združenie vo všetkých právnych úkonoch združenia bez ďalšieho splnomocnenia. Za združenie vystupuje a koná predseda združenia alebo vždy spoločne dvaja podpredsedovia združenia. So súhlasom správnej rady môže predseda poveriť svojho zástupcu výkonom niektorých právomocí.

 

§ 10 Revízor

 

(1) Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia.

(2) Revízor je do svojej funkcie volený na obdobie jedného roku.

(3) Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.

(4) Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia.

(5) Revízor kontroluje dodržiavanie stanov združenia a navrhuje riešenie ich porušovanie.

(6) V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní revízor funkciu rozhodcovského orgánu, ak on sám nie je spornou stranou.

 

 

§ 11 Hospodárenie združenia

 

(1) Združenie hospodári s majetkom združenia a v súlade s právnym poriadkom SR.

(2) Zdrojmi majetku sú:

    1. vstupný poplatok členov,
    2. príspevky členov,
    3. dobrovoľné príspevky,
    4. dary,
    5. dotácie od právnických a fyzických osôb,
    6. granty,
    7. príjmy z činnosti,
    8. výnosy z majetku.

(3) Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno použiť len na zabezpečenie plnenia cieľov združenia. Združenie môže podporovať aktivity iných subjektov, pokiaľ to nie je v rozpore s cieľmi združenia.

(4) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 

§ 12 Podnikateľská činnosť združenia

 

Na zabezpečenie vlastných zdrojov vykonáva združenie doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa, poslania a úloh združenia v súlade so stanovami:

    1. organizácia a usporiadanie odborných a vzdelávacích aktivít,
    2. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
    3. reklamná a propagačná činnosť,
    4. poradenská a expertízna činnosť.

 

§ 13 Zánik združenia

 

(1) Združenie zaniká:

    1. rozpustením alebo zlúčením združenia,
    2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

(2) Pri zániku združenia menuje správna rada likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa pravidiel určených v osobitných predpisoch. Likvidátorom môže byť len člen združenia.

 

§ 14 Záverečné ustanovenia

 

(1) Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením členov združenia.

(2) Organizáciu združenia upravuje rokovací poriadok a volebný poriadok združenia.

(3) Združenie vzniká dňom registrácie MV SR.

 

V Poprade, 18. 5. 2015

 

Potvrdená verzia stanov je k dispozícii tu: Registrácia a stanovy

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.